Regulamin zawodów tanecznych
Converse Breaking Contest 2022§ 1


INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady organizacji zawodów tanecznych Converse Breaking Contest (dalej: CBC)
2. Organizatorem CBC jest 180HEARTBEATS/JVM Sp. z o.o. Sp. komandytowa.
3. Uczestnikami CBC są solowi tancerze (dalej: Uczestnicy).
4. CBC odbywa się w Warszawie w dniu 19 listopada 2022 r., w Klubie Niebo, ul. Nowy Świat 21, 00-001 Warszawa.

§ 2


ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem udziału w CBC jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.converse.pl do dn. 18.11.2022 r. włącznie oraz rejestracja na miejscu wydarzenia w dn. 19.11.2022 r. w godz. 17:00-18:00.
2. Start w zawodach tanecznych jest bezpłatny i nie wiąże się z uiszczaniem opłaty startowej.
3. Zgłoszenia dokonuje się poprzez uzupełnienie i wysłanie Formularzu Zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.converse.pl– formularz na stronie będzie dostępny od 10 listopada 2022 r.
4. Jedyną obowiązującą na zawodach kategorią jest kategoria open otwarta na wiek, płeć i poziom zaawansowania uczestników.
5. Do wstępu na zawody upoważnia opaska uczestnika odebrana podczas rejestracji w dniu zawodów między 17:00 a 18:00 w Klubie Niebo przy ul. Nowy Świat 21, 00-001 Warszawa.

§ 3


ELIMINACJE

1. Eliminacje rozpoczynają się 19 listopada 2022 r. o godz. 18.00.
2. Ograniczenie czasowe prezentacji podczas eliminacji to 30 sekund.
3. Jury ma prawo do ostatecznego kwalifikowania uczestnika do kolejnego etapu zawodów.
4. Jury ma wyłączne prawo oceniania Eliminacji.
5. Nagrody zostaną wręczone po zakończeniu całych zawodów o godz. 20:45.
6. Nagrody pieniężne zostaną przekazane uczestnikom lub ich prawnym opiekunom na wskazany w oświadczeniu numer konta w terminie do 30 dni po zakończeniu CBC.
7. Oświadczenie odbioru nagrody zostanie podpisane przez uczestników lub ich prawnych opiekunów po zakończeniu zawodów o godz. 21:00.

§ 4


POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

1. Zasady udziału w CBC:
A. Uczestnicy na koszt własny lub instytucji delegujących przyjeżdżają i ubezpieczają się, a także zapewniają sobie wyżywienie;
B. Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami.
2. Zasady przebywania w obiekcie, w którym odbywa się CBC:
C. wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektów, w których odbywa się CBC;
D. uczestnicy małoletni (osoby, które w dniu CBC nie ukończyły 18. roku życia) muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej (zgodnie z prawem oświatowym);
E. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione w obiektach, w których odbywa się CBC (w tym na zapleczach, toaletach czy szatniach);
F. Rejestrując się na CBC przed eliminacjami, Uczestnicy i opiekunowie tym samym akceptują niniejszy Regulamin i zobowiązują się do stosowania jego postanowień, potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz oświadczają, że biorą udział w CBC na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu, nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora. Osoba dorosła sprawująca opiekę nad małoletnim lub grupą małoletnich (zgodnie z prawem oświatowym), musi zweryfikować ich stan zdrowia i wypełnić w biurze organizacyjnym CBC najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do ich uczestnictwa w CBC;
G. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania CBC;
H. Wszelkie niestosowne gesty lub komentarze i zbyt hałaśliwe zachowanie w trakcie trwania imprezy oraz ogłaszania wyników są równoznaczne z dyskwalifikacją osoby w tej lub w kolejnych edycjach CBC.
3. Zaplecze techniczne, przestrzeń, nagłośnienie i oświetlenie:
I. Wymiary parkietu: 5 m × 5 m;
J. Stałe oświetlenie;
K. Uczestnicy występują w charakterze improwizacji do muzyki zapewnionej przez Organizatora, granej na żywo przez Obsługę Techniczną CBC.
4. Uczestnicy CBC zezwalają Organizatorowi na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach promocyjnych w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów filmowych z CBC w jakimkolwiek portalu społecznościowym (np. YouTube, Facebook i inne).
6. Uczestnicy CBC z chwilą zgłoszenia wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji CBC (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz na rejestrację, fotografowanie i publikowanie zdjęć i nagrań z CBC w mediach, m. in. na stronie internetowej marki Converse oraz na kanałach Social Media marki (Facebook, Instagram) w celach promocyjnych, w tym w szczególności na publikację ich wizerunku.

§ 5


PRZEPISY KOŃCOWE

1. Organizację CBC regulują:
L. niniejszy Regulamin;
M. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (pkt. 6, §4).
2. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.
3. Regulamin CBC będzie dostępny na stronie internetowej www.converse.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Strona internetowa, z której korzystasz używa plików cookies, za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz w celu zarządzania stroną i poprawy jakości usług, w tym dostosowania treści do preferencji i zainteresowań użytkownika. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookies kliknij „Tak, akceptuję”. W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję i ustawienia dotyczące plików cookie wybierając „Dostosuj”.